TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI
Tarih

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

1. Türk Adının Anlamı

– Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır;
– Wambery, 1879’da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür.
– Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugati’t Türk adlı eserinde Türk’e Olgunluk Çağı anlamını verir.
– Ziya Gökalp, Türk adını Türeli (töre sahibi) diye açıklar.
– Türk adı, Orhun Yazıtları’nda Türük olarak geçer.
– Turkhia şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür.
– 12. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya Türkiye ismi verilmiştir.

2. Türklerin İlk Ana Yurdu

– Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya’dır.
– Türkler ilk olarak Altay – Sayan Dağları daha sonra da Ural – Altay dağları arasındaki bölgede yaşamışlardır.
– Orta Asya, karasal bir iklime sahiptir. Türklerin yaşadıkları coğrafya, onların göçebe ve mücadeleci bir karaktere sahip olmalarına sebep olmuştur.

Orta Asya’nın Sınırları;

– Doğuda Kingan Dağları,
– Batıda Hazar Denizi,
– Güneyde Himalaya Dağları,
– Kuzeyde Sibirya’dır.

3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

– M.Ö. 1700’den itibaren Orta Asya’dan göç etmeye başladılar.

Göçlerin Sebepleri;

1. Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı
2. Olumsuz iklim şartları (kuraklık, şiddetli kışlar)
3. Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler.
4. Salgın hastalıklar
5. Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi (Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

Atı evcilleştiren Türkler, bu sayede Orta Asya’nın değişik yerlerine gitmişlerdir.

Göç Yönleri;

– Kuzeye Gidenler; Sibirya’ya,
– Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine,
– Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin’e,
– Batıya Gidenler; İki yol izlemişlerdir;
– Bir kısmı Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya,
– Bir kısmı ise Hazar Denizi’nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmiştir.

Göçlerin Sonuçları;

1. Orta Asya Kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.
2. Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oradaki bazı devletleri de yıktılar.

Göç etmeyip Orta Asya’da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti’ni kurmuşlardır.

4. İskitler (Sakalar)

– M.Ö. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler.
– Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir.
– Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır.
– Anadolu, Suriye ve Mısır’a kadar akınlar yaptılar.
– İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana gelirdi.
– Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı.
– En önemli edebiyat ederleri Alp Er Tunga Destanı’dır.

KAYNAK: https://tarih.sitesi.web.tr/

Leave feedback about this